Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 Niniejszy Obowiązek informacyjny RODO jest Polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Określa zbiór zasad i regulacji ochrony danych osobowych obowiązujących w NoweUżywane Sp. z o.o. Sp. k.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Noweżywane Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie KRS 0000618932, NIP: 6793128866, Regon: 364492366.

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU I JAK DŁUGO?

 Głównym powodem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest zawarcie i wykonanie umowy kupna/sprzedaży/komisu oraz podjęcie czynności przed zawarciem umowy (np. kontakt z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów umowy, przedstawienie oferty, odpowiedź na Twoje zapytania), a także obsługa skarg i reklamacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), kod pocztowy, miejscowość, kraj zamieszkania, pesel, numer dowodu osobistego lub/i numer paszportu, numer prawa jazdy, numer VIN, numer rejestracyjny. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przedstawienia oferty, maksymalnie 6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z NoweUżywane Sp. z o.o. Sp.k. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat.

 • Twoje dane będą zbierane do zawarcia umowy i świadczenia usługi jazdy testowej. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego. Podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, a Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat.
 • W przypadku, gdy wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego) z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody lub złożenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 7 lat.
 • Twoje dane będziemy przetwarzać w celach zawarcia umowy i świadczenia usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, pesel, numer VIN, numer rejestracyjny, numer telefonu, adres email, dokument zakupu pojazdu. Podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy/usługi, a Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 7 lat.
 • Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach podatkowych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. Dane będą przetwarzane przez okres 7 lat.
 • Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności chodzi o:

dochodzenie zapłaty należności z tytułu zawartej umowy. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.  Przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia, nie dłużej niż 7 lat.

 • Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane będą dane dotyczące Twojej wizyty. Więcej informacji otrzymasz zapoznając się z naszą Polityką cookies.
 • Twoje dane (wizerunek) będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z monitorowaniem obiektów. Dane będą przetwarzane przez 6 miesięcy od rejestracji nagrania.

 

 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

 NoweUżywane Sp. z o.o. Sp. z k. przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • nasi dostawcy usług -m.in. usługi księgowe, prawne, informatyczne, bankowe i usługi związane z technologią, agencje reklamowe;
 • inni odbiorcy – np. firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;
 • organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 • podmioty i organy powołane do nakładania i egzekwowania opłat za korzystnie z dróg publicznych oraz grzywien, mandatów karnych.

 

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

 prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do zaprzestania przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacji powyższych praw możesz dokonać drogą mailową na adres: salon@noweuzywane.eu lub zwracając się do nas formie pisemnej na adres: NoweUżywane Sp. z o.o. Sp. komandytowa 30-442 Kraków, ul Zawiła 39.

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.